Nov 19, 2016

පොලිස් කොමිසමේ සභාපති ප්‍රචණ්ඩකාරී භික්ෂූන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවන බව පිළිගනියි Featured

සුළු ජාතීන් සහ ආගම් වලට එරෙහිව ඇතැම් බෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්සේලා විසින් නොනවත්වාම සිදු කරගෙන යනු ලබන ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවන් හමුවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකොට පොලිසිය සහ රජය විසින් මුනිවත රකිමින් එකී ක්‍රියාවන්ට අනුබල දෙන ලෙස හැසිරීමට විරෝධය දක්වා පුරවැසියන් 367 දෙනෙකුගේ අත්සන් සහිතව පොලිස්පතිවරයාට යොමුකර ඇති ලිපියේ කරුණු සියල්ල පිළිගන්නා බව පොලිස් කොමිසමේ සභාපති සිරි හෙට්ටිගේ මහතා පවසා සිටී.

අදාළ ලිපියේ පිටපතක් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් පොලිස් කොමිසමේ සභාපතිවරයාටද යොමුකර ඇති අතර ඔහු ඊට විද්‍යුත් තැපෑල ඔස්සේම පිළිතුරක් එක් කරමින් මේ බව සඳහන්කර ඇත.

මේ ලිපිය සඳහා ඊයේ (18) දිනයේදී විද්‍යුත් තැපෑල ඔස්සේ ඇතිකරගත් එකඟතාවය මත පැය කිහිපයක් ඇතුළත මේ අතසන් 367 ඊට ලැබී තිබීමද විශේෂිතය.

සිවිල් සාමාජ කණ්ඩායම විසින් මෙවැනි සිද්ධීන් හා පහරදීම් පිළිබඳව අවස්ථා ගණනාවකදීම අදාළ අධිකාරීන් වෙත දැනුම් දීම් කර තිබුනද ඒවාට එරෙහිව කිසිදු නීතිමය පියවර ගෙන නැති බවද අදාළ ලිපියේ සඳහන් වේ.

නීතියේ ඉදිරියේ සමානාත්මතාවය යන මුලික සිද්ධාන්තය යටතේ එවැනි ක්‍රියා වල නිරත වන සෑම අයෙක්ටම බෞද්ධ භික්ෂුන් ඇතුළුව නීතිය ඒකාකාරව ක්‍රියාත්මක කල යුතු බවත් පොලිසියේ වගකීම වන්නේ කිසිදු වෙනසකින් තොරව නීතිය සැමට එකසේ ක්‍රියාත්මක කළයුතු බවද එහි දැක්වේ.

එබැවින් පහත සඳහන් ක්‍රියාමර්ග කඩිනමින් ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස අදාළ ලිපියෙන් ඉල්ලා තිබිණි.

(1) 2016 නොවැම්බර් මස 15 වන දින සිදු කරන ලද ජාති හා ආගම් අතර ප්‍රචණ්ඩත්වය අවුළුවන සුළු ද්වේශ සහගත ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් වහාම ඥානසාර හිමියන් අත් අඩංගුවට ගත යුතුය. ඥානසාර හිමියන්ගේ මෙම ක්‍රියාව පිළිබඳව අවශ්‍ය තරම් සියලු තොරතුරු පොදු මාධ්‍ය තුල දක්නට ඇත. එසේම මේ වන විටත් එම හිමියන් විසින් අලුත්ගම සිද්ධිය නැවත කිරීමට යාම සම්බන්ධයෙන් 2016 ජුනි මස කල ප්‍රකාශයට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වී ඇත.

(2) මඩකලපුව මංගලාරාමයේ විහාරාධිපති අම්පිටියේ සුමංගල හිමියන් විසින් සිදු කල ජාති වාදය පදනම් කරගත් හිංසනය සහ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම් වලට එරෙහිව එම හිමියන් වහාම අත් අඩංගුවට ගත යුතුය. එම ක්‍රියාවන් සඳහා ඉහත සපයා ඇති වීඩියෝ දර්ශන ප්‍රමාණවත් තරම් සාක්ෂි සපයයි.

(3) අනෙක් සියලු අන්තවාදී කණ්ඩායම් අත් අඩංගුවට ගෙන ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් පිළිබඳව විමර්ශන පවත්වා නීතිය ක්‍රියාත්මක කල යුතුය.

(4) ඥානසාර හිමියන් විසින් අලුත්ගම සිද්ධිය නැවත සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කල ප්‍රකාශය සම්බන්ධව මුස්ලිම් කවුන්සිලය සිදු කල පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති නීතිමය පියවර පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කල යුතුය.

(5) අනාගතයේදී යලිත් මෙවන් ජන වාර්ගික හෝ ආගම් අතර ප්‍රචණ්ඩත්වය උසි ගැන්වෙන ආකාරයේ ප්‍රකාශ හා සුළු ජාතීන්ට එරෙහි තර්ජනය කිරීම් සිදු වීම වැලක්වීමට ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කල යුතුය. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මෙවන් ක්‍රියා වලට නායකත්වය දෙන හෝ ඒවායේ නිරත වන බෞද්ධ භික්ෂුන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව සහ එසේ භික්ෂුන්වහන්සේලා එවැනි ක්‍රියා නිරත වීම වැලක්වීමට ගන්න පියවර පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කල යුතුය. ඊට හේතුව නම් සමාජය තුල බෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්සේලා ඔවුනට හිමිව ඇති ආගමික ගෞරවය සහ වටිනාකම මෙවැනි ක්‍රියාවල නිරත වීමට උපයෝගී කර ගැනීමයි.

සම්පූර්ණ ලිපිය පහත දැක්වේ.

MonkProtest3 600px 16 11 19

MonkProtest2 600px 16 11 19

2016. 11.18
 
පපොලිස්පතිතුමො,
 
ශ්‍රී කා ො පපොලිස් ලසකස්නො, ,
 
ප ොළඹ 01.
 
පුජිත ජ සුන්දර මහත්ම ොපෙනි,
 
බ ෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්බේලාබේ ප්‍රමුඛත්වබනන් ුළු ාාීනන් හා ගම් වල
 
එබෙහිව සිදුවන ප්‍රචණ්ඩ ්‍රිනා වල එබෙහිව තිමය න යවනවෙ බනාමීති
 
ස් න්ධබනනි
 
සුළු ජොතීන් සහ ආගම් වකට එපරහිව ඇතැම් ප ෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්පස්කො විසින්
 
ප,ො,වත්වොම සිදු රපග, නු ක , ප්‍රචණ්ඩක ොී ්‍රි ොවන් හලසප තිමයන
 
්‍රිනා් න බනාබනා බ ාසිසින සහ ොන සිසින් මුඛනිවර ෙමින්න් එකී ්‍රි ොවන්
 
අනු ක පද, පකස හැසිී ම අපි දැඩි අප්‍රසොදප න් ුතතුව පහකො දිනන්ප,ලස.
 
ශ්‍රී කා ො ආ්්‍රම වයවස්නොව මිනන් සි ු පුරවැසි න්පේ සොමො,ත්මතොව පිලි ඳ
 
අයිති , පහත්ප ොට ප,ොසැකකීම සහ ආගමි නිදහස ,ොදී ලසලි මිනිස්
 
අයිතිවොසි ම් ආරක්ෂෂො ර තිබු,ද ප ොපහෝ විට ප ෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්පස්කොපේ
 
ප්‍රධො,ත්වප න් සුළු ජොතීන්ට හො ආගම් වකට එපරහිව ්‍රි ොත්ම ව, ජොතිවොදී
 
අගම්වොදී හුතර ්ඩකො ම් වක ප්‍රචණ්ඩක ොී ්‍රි ො ොර ම් වකට එපරහිව ිනසිදු
 
්‍රි ොමොග ග ගැමකමක්ෂ දක්ෂ,ට ,ැත. සිවි ස සොමොජ ්ඩකො ම විසින් පමවැනි සිද්්න් හො
 
පහරදීම් පිළි ඳව අවස්නො ගෙ,ොව දීම අදොළ අධි ොී න් පවත දැනුම් දීම් ර තිබු,ද
 
ඒවොයින් ිනසිදු ප්‍රතිපක ක්ෂ ප,ොීය . ප ොපමෙ පැමිිලලි කද පහත්ප ොට දැකීමට සහ
 
වවී භොෂොවන් භොවිත ිනී මට එපරහි මකති උ සකාඝ, රමින් හැසිපර, භික්ෂුන්
 
වහන්පස්ට එපරහිව මිසිදු තිමය න යවනවෙ බමන නීර.
 
අද දි, උදෑස, සිදු වූ පහත සිදුීයම පිළි ඳව ඔ පේ අවධො, ප ොලස ිනී මට අපේක්ෂෂො
 
රන්ප,ලස. සිාහක ජොතිපේ ආරක්ෂශ ප කු පකස තමන්ව හඳුන්වො ගන්,ො සුපග ෂ්
 
ප්‍රසොද් පහවත් ඩකැන් ප්‍රි සොද් ,ැමැත්තො පපොලිස් අත් අඩකාවටවට පත් ීයපමන් පසුව ප ොදු
 
ක පස්,ො සාවිධො,පේ ,ො ඥො,සොර හිමි න් විසින් තග ජ,ොත්ම ප්‍ර ොශ ක්ෂ සිදු
 
ර ඇත. එම ප්‍ර ොශ ඇතුකත් ීයඩිප ෝ පටපේ දැක්ෂපව, පිදදි උන්වන්පස් විසින් “ ප ස
 
හැලීමක්ෂ” පිළි ඳව සඳහන් ර ඇත. උන්වහ,පස් විසින් ප්‍ර ොශ ර ඇත්පත් “... ඊළඟට
 
තිප න්පන් අපට ග ස ලස ස අරපග, පපොු අරපග, ප ස හකකො පම් ප්‍රශ්පන් විසඳන්,.
 
එ ොකට ඕපන් ඒ ,ම් අපි ඒ පද,වො”
 
එපස්ම ඩකැන් ප්‍රි සොද් අත් අඩකාවටවට ගත්පත් ,ම් ශ්‍රී කා ො තදීදීන් ජමොත් ්ඩකො පම්
 
ප සඛම් අබ්දදු ස රසීක්ෂ ,ැමැත්තොද පැ 24ක්ෂ ොමට ප්‍රනම අත් අඩකාවටවට ගත ුතතු යි
 
ඥො,සොර හිමි න් විසින් ප්‍ර ොශ ර ඇත. අපට වොග තො වූ අුතිදන් පමම ප්‍ර ොශ සිදු ර
 
වැඩි පවකොවක්ෂ ොමට මත්පතන් අබ්දදු ස රසීක්ෂ මහතොව මොලිගොවත්ත පපොලිසි විසින් අත්
 
අඩකාවටවට පග, ිදමොන්් භොරපේ රඳවො ඇත. පමම අත් අඩකාවටවට ගැමකම ඉතො ප ගප න්
 
6
 
සිදු ීයම මිනන් පැහැදිලි වන්පන් ඥො,සොර හිමි න් පේ ප්‍ර ොශ ට පපොලිසි ට කපෑම්
 
ිනී මට ඇති හැින ොවයි. ස්වෝ, පකස ටුතතු ක ුතතු පපොලිසි දීවද එම හිමි න්පේ
 
වචණ, වකට ,තු ීය ්‍රි ො ර, ව අපේ වැටමයමයි. අන්තවොදී ප ෞද්ධ භික්ෂු ්ඩකො ම්
 
විසින් දි ත් රනු ක , ප්‍රචණ්ඩක ොී ්‍රි ොවන්ට එපරහිව මකති ්‍රි ොත්ම ිනී මට
 
මැලි ව, පපොලිසි පමවැනි ආ ොරප න් හැසිී ම ඉතොම ගැටළු සහගත .
 
ඥො,සොර හිමි න් සම් න්ධ එ ම සිදුීයම පම පමෙක්ෂ ප,ොප , පම් වසපග ජුනි
 
,මොසපේදී මහි ාග,පේ පවතී මහජ, රැළි දී එම හිමි න් විසින් පපොදු නිප ද, ක්ෂ
 
සිදු රමින් ප්‍ර ොශ ප ස ඔදී,ට ඕ,ෑම අවස්තොව ලිත් අු ත්ගම සිදු වූ සිද්ධි 16
 
වැනි එ ක්ෂ ලිත් ඇති ිනී මට ඔදී,ට හැින ොව ඇති වයි. (2014 වසපග දී අු ත්ගම දී
 
සිදු වූ ලසස්ලිම් විපරෝ් ැරැ සක නිසො ජීවිත 4ක්ෂ අහිමි වූ අතර 80 පදප,ක්ෂ තුවොක කැබුහ.
 
එපස්ම 10,000 ට අධි පිිදස ට උන් හිටි තැ, අහිමි වි .) පමම ප්‍ර ොශ ඇතුකත්
 
තොව ීයඩිප ෝගත ර තිබු අතර අන්තග ජොක ඔස්පස් ඉතොම ප ගප න් ප දො හැිදිල.
 
මිට එපරහිව ශ්‍රී කා ො ලසස්ලිම් දීන්සික විසින් ලිත ත පැමිිල සකක්ෂ17 පපොලිස්පතිතුමො
 
පවත ක ො දුන්,ද අප දන්,ො තරමින් අද ව, පතක්ෂ ඒ සම් න්ධප න් ිනසිදු පි වරක්ෂ
 
පග, ,ැත.
 
මෑත දී මඩක කපුව මාගකොරොම විහොරධිපති අම්පිටිපේ සුමාගක ,ම් හිමි ,ම විසින්
 
ර, කද ප්‍ර ොශ ක්ෂ අන්තග ජොක ඔස්පස් ඉතො ප ගප න් වයොේත වි,. නික ඇඳුමින්
 
සැරසුණු පපොලිස් නිකධොිදප කු පවො ඉදිිදපිට දමික ජොති ග්‍රොම නිකධොී මහත්මප කු
 
හට ඉතොම අපහොසොත්ම පමන්ම ජොතිවොද අදීළුව, නින්දිත වචණ, භොවිත රමින්
 
ැ,වදි, ආ ොර එම ීයඩිප ෝප සටහන් ීය තිබිෙ. . එම පපොලිස් නිකධොිද ො එම
 
අවස්නොප එම රොජය පස්ව ො ආරක්ෂෂො ිනී මට පහෝ අදොළ හිමි ,මපේ ්‍රි ොව
 
,ැවත්ීයමට ිනසිදු පි වරක්ෂ ප,ොපග, සිද්ධි නිී ක්ෂෂෙ ක ව දක්ෂ,ට කැබිෙ.
 
අවසො,පේ පපොලිස් නිකධොිද ො මැදිහත් දී,ොද එවිටද ඔහු මැදිහත් දීපේ ඉතොම
 
අ මැත්පතන් හො බි වටළු ස්වරූප ිනන් ව දක්ෂ,ට කැබිෙ.
 
අම්පිටිපේ සුමාගක හිමි න් සම් න්ධ සිද්ධි එක්ෂ තනි සිදුීයමක්ෂ පමෙක්ෂ ප,ොප . පමම
 
ස්වොමින්වහන්පස්ම තවත් පමවැනි සිදුීයම් ගෙ,ොව ට සම් න්ධ ීය ඇත. 18 එව, එක්ෂ
 
අවස්නොව දී උන්වහන්පස් විසින් ොන්තො පිළිස නිකධොිදනි ක්ෂට සහ ගම වැසි න්ට
 
 
 
16 Colombo Telegraph, Video: BBS Gnanasara Back In Action, Promises To Repeat Aluthgama Mayhem -
 
https://www.colombotelegraph.com/index.php/video-bbs-gnanasara-back-in-action-promises-to-repeat-
aluthgama-mayhem/
 
17Colombo Gazette, BBS back to old habits, Muslim Council writes to IGP -
 
http://colombogazette.com/2016/06/25/bbs-back-to-old-habits-muslim-council-writes-to-igp/
 
18Multiple incidents of racist abuse and violence by Sumangala himi -
 
http://www.asianmirror.lk/news/item/17668-batticaloa-mangalarama-temple-monk-destroys-cornerstone-
after-president-fails-to-attend-event, https://www.youtube.com/watch?v=i-A2XArDXH8,
 
https://www.youtube.com/watch?v=dOeT7EaDjw0,https://www.youtube.com/watch?v=QekwjYXw1QY,
 
https://www.youtube.com/watch?v=2MCagBHR5yo,http://www.virakesari.lk/article/13563,
 
https://www.youtube.com/watch?v=RPNhiJ77Pms,
 
http://battinaatham.com/description.php?art=6337&https://www.youtube.com/watch?v=hKeg76RoIHs
 
7
 
හිාසො ොී පකස හැසිී ඇත19. ,ලසත් පුදුම ට රුෙක්ෂ වන්පන් අද ව,පතක්ෂ එම හිමි
 
,මට විරුද්ධව ිනසිදු මකතිම පි වරක්ෂ පග, ප,ොතිබීමයි.
 
2016 වසපග ජුනි මස තවත් අවස්තොව දී , “ පව,ස් එපහත් සමො,යි” (‘Different Yet
 
Equal’) , පත්මොව ටපත් සමො,ොත්මතොව උපදසො සාවිධො, ර, කද රොත්‍රී
 
වැඩකසට, ට ඩකො වැදුණු සිාහ ප ස යි ින ොගත් ්ඩකො ම ජොති සම් න්් ොර
 
අරම්ප පපොක රත,සිිද හිමි න් ඇතුළු ්ඩකො ම විසින් එම වැඩකසටහ,ට
 
ප්‍රචණ්ඩක ොී පකස ොධො පකෝ . 20 පපොලිසි පවො සිටි, අවස්නොප දී සිදු වූ පමම ොධො
 
ිනී ම සහ කහ ොී පිිදස මග ද, ිනී මට මැලි වූ පපොලිසි සිදු ප ස පමම සොම ොමී
 
වැඩකසටහප,හි සොමොජි න්පගන් ප්‍රශ්, ිනී මයි. තවත් ීයඩිප ෝ පට සිාහ ප ස
 
්ඩකො ම විසින් සි ු ලසස්ලිම් ජ,තොවට මරෙ තග ජ, රනු සටහන් ීය ඇත. 21
 
පමම
 
වසපග අපගෝස්තු මොසපේ සිදු වූ තවත් සිදුීයම දී රත,සිිද හිමි න් ඇතුළු සිාහප ස
 
්ඩකො පම් සොමොජි න් විසින් ්‍රිස්ති ොනි ොන්තො ැතිමතුන් පදපදප,කුට සහ
 
පුජ වරප කුට , තග ජ, ර තිබිෙ22
 
.
 
එවැනිම තවත් අවස්තොව දී ප ොළඹ ප්‍රපද්ශපේ පන්සක දී භික්ෂුන් වහන්පස් විසින්
 
දමික ජොති ුතවක ට ඉතොම දරුණු පකස ැ, වැදී ඇත. පමම සිදුීයමට ලසහුෙ දුන්
 
වින්ිත පදපක සතය පහළි ළපහොත් සිදු වි හැින අන්තරො න්ට බිප න් තවමත් තම
 
අත්දැකීම පහළි ප,ො ර සැඟපවමින් බිප න් ුතතුව ජීවත් පවති. 23
 
මහජතොවපේ පමවැනි හැසිී ම්, සිවි ස හො පද්ශපොකනි අයිතිවොසි ම් පිලි ඳ සම්ලසති
 
සහ ඒ පිලි ඳ ප,ත , අන්තග ජොති සහ පද්ශී මකතින් මිනන් තහදීරු ර ඇති
 
ද්ප ශ තොවට සහ පව,ස් ප ොට සැකකීමට එපරහිව ඇති ආරක්ෂෂොවන් අලස අලසප
 
උ සකාඝ, ර, ව පැහැදිලි රුෙින. 24 සිවි ස හො පද්ශපොකනි අයිතිවසි ම් පිලි ඳ
 
අන්තග ජොති සම්ලසති පිලි ඳ ප,පතහි දැක්ෂපව, ආ ොර ට “ ිනසිදු පුද්ගකප ක්ෂ
 
විසින් ුතද්ධ ක්ෂ ඇති ිනී ම පහෝ ජොති , ආගම් පහෝ ජ, වග ග අතර ප්‍රචණ්ඩකත්ව ,
 
වවර පහෝ පව,ස්ප ොට සැකකීම ආදි ට පපළපඹ, ආ ොරප න් ටුතතු
 
 
 
19Vakeesam.com - மட்டு. விகாராதிபதியின் மறுபக்கம் –
 
பபண் பபாலிஸாரரகரைத்துகரைத்துத்தாக்கும்அதிர்ச்சிவீடிய ா -
 
http://www.vakeesam.com/%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81-
 
%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%A
 
E%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%AE.html
 
20Footage on SinhaLe disruption of peaceful vigil - http://www.vikalpa.org/?p=28041,
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210663613375039&set=pb.1489297727.-
 
2207520000.1479217858.&type=3&theater, http://www.vikalpa.org/?p=28025,
 
http://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-37088711,http://groundviews.org/2016/08/16/different-yet-equal-on-
effectively-battling-hatred/&http://roar.lk/editorial/time-stop-pretending-sinha-le-anything-racist/
 
21SinhaLe threatening to kill all Muslims -
 
https://drive.google.com/open?id=0BzO8SAlmDKanUTN4YmpIX3pua2s
 
22Rathanasara himi and SinhaLe goons, intimidate and threaten Christian worshippers and a Pastor -
 
https://www.facebook.com/SJBOFFICIALPAGE/videos/1043738325733995/&https://www.facebook.com/SJBO
 
FFICIALPAGE/videos/1043742442400250/
 
23DBSJeyaraj.com - Tamil Family in Colombo Suburb Suffers Terrible Ordeal at the Hands of a “Religious
 
Mob”http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/49409
 
24International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Act No. 56 of 2007.
 
8
 
ප,ො කුතතුයි.” 25 එපස්ම එපස් ටුතතු ර, පහෝ එවැනි ්‍රි ොව ට අනු ක පද,,
 
උප ොර ර, පහෝ දිිදගන්,ව, ඕ,ෑම පුද්ගකප කුට එපරහිව වසෙ 10 ක්ෂ දක්ෂවා සින
 
හීමි සිෙ දඬුව ක්ෂ ීනසින හීමින. 26 පමවැනි ්‍රි ො වකට එපරහිව ොග ක්ෂෂම
 
පකස පී ක්ෂෂෙ පවත්වො වරද රුවන්ට එපරහිව මකතිම පි වර ගැමකමට රජ විසින්
 
පි වර ප,ොගැමකම පැහැදිලිවම රජ විසින් සි ු පුරවැසි න් තග ජ, හො
 
ප්‍රචණ්ඩකත්වප න් ආරක්ෂෂො ිනී මට ආ්්‍රම වයවස්නොව තුලින් ැී ඇති වගකීම්
 
පමන්ම මකති උ සකාඝ, ිනී මක්ෂ ප .
 
2016 වසපග අපගෝස්තු මස ජ,වග ග අතර පව,ස්ප ොට සැකකීම තුරන් ිනී ම පිලි ඳ
 
මිටුවට සිවි ස සමොජ එ ලසතුීය සිදු ර, කද වොග තොව ට27 අනුව ්‍රිස්ති ොනි ජ,තොව
 
විසින් ලසහුෙ දුන් පමවන් සිදුීයම් 132, ලසස්ලිම් ජ,තොවට එපරහිව සිදු වූ සිදුීයම් 141 , 2015
 
වසර තුක පමෙක්ෂ වොග තො ීය ඇත. පමම සිද්්න් වකට පුජමක ස්නො, වකට පහර දීම,
 
පුජොවන් පැවැත්පව, ොක සීමොවන් තුක ොධො ිනී ම් ඇතුළු සිදු ීයම් ඇතුකත් ප . 2016
 
මැයි මස Sri Lanka Campaign හි පළවූ ලිපි පමපස් දැක්ෂප . “ මිට පපර සිදු වූ ්‍රිස්ති ොනි
 
සහ ලසස්ලිම් ජ,තොවට එපරහිව ප ෞද්ධ අන්තවොදී ්ඩකො ම් විසින් සිදු ර, කද
 
හිාස, න්ට එපරහිව ිනසිදු ,් පැවී මක්ෂ පම් දක්ෂවො සිදු ර ප,ොමැත. 2014 වසපග
 
ලසස්ලිම් විපරෝ් ැරැ සපකන් අහිමි වූ ලසස්ලිම් ජීවිත පිළි ඳව විමග ශ, පවත්වො ,්
 
ටුතතු ඉක්ෂමන් ිනී මට අධි ොී න් තුක ඇති අ මැත්ත හො ප,ොහැින ොව තුලින්
 
විදයොමො, වන්පන් රජ විසින් ප ෞද්ධ අන්තවොද පිළි ඳව එතරම් අවධො, ක්ෂ ප ොලස
 
ප,ො ර, ප,ොව, වයි.”
 
28
 
පමවැනි ඉතොම පහත හො දරුණු මට්ටපම් ජොති හො ආගම් වොද අදීළුව, ද්ප ශ සහගත
 
ප්‍ර ොශ ප්‍රසිද්ධිපේ සිදු ර, අවස්නොවන්හිදී පවො රජ විසින් ඍජු හො ්‍රි ො ොී පකස
 
ප්‍රසිද්ධිපේ ඒවො විප චණ, රමින් වරද රුවන්ට එපරහිව මකතිම පි වර ගැමකම
 
පවනුවට නිහඬ ලසනිවත රැකීපම් ප්‍රතිපත්ති ක්ෂ අනුගම, ිනී ම නිසො අප සි ු පද,ො
 
දැඩි ,ගොටුවට හො අපේක්ෂෂො භාගත්ව ට පත් ීය ඇති ඇත්පතලස. ශ්‍රී කා ප ද්ප ශ
 
සහගත ප්‍ර ොශ න්ට හො පව,ස්ප ොට සැකකීමට එපරහි මකතින් ඩක ර, සි ු
 
පද,ොට එපරහිව (ප ෞද්ධ භික්ෂුන්ද ඇතුළුව) මකති ්‍රි ොත්ම ිනී මට පපොලිසි වහො
 
පි වර අගත ුතතු . පමවැනි ප්‍ර ොශ , නිසො ජොති හො ආගම් අතර ප්‍රචණ්ඩකත්ව ඇති
 
ීයමටත් එකී ප්‍ර ොශ න් ප්‍රසිද්ධිපේ සිදු ිනී ම තුක අප,ක්ෂ ජ,තොවද ප්‍රතිවිපො ගැ,
 
ප,ොසිතො එවැනි ප්‍රචණන්ඩක ්‍රි ො වකට ප ොලස ීයමට ඇති ඉඩක ඩකත් පිළි ඳව රජ දැඩි
 
අවධො, ක්ෂ ප ොලස ක ුතතු . මිට පහොඳම උදොහරෙ ක්ෂ වන්පන් “සිාහක න්පේ
 
ගැකදීම් රුවන්” පහෝ “ සිාහක ප ෞද්ධ ශුර න්” යි තමන්ව හඳුන්වො ගත් ්ඩකො මක්ෂ
 
විසින් සි ු ලසස්ලිම් ජ,තොව ිනනි ත ො මැී මට තග ජ, ප ොට එම උත්තී තර වෑ ම
 
පවනුපවන් දො ීයමට සි ු පද,ොට ආරොධ,ො රමින් ජ,තොව ප,ොමග වමින් ජොති
 
පේද අදීු ීයමයි. පොග ලිපම්න්තු නිප ෝජිත න් ිනහිපපදප,ක්ෂ ඇතුළු මහජ,තොවපේ
 
 
 
25ICCPR Act, s 3(1).
 
26ICCPR Act, ss 3(2) and 3(3).
 
27Report by Centre For Human Rights Development, National Christian Evangelical Alliance Of Sri Lanka and
 
Minority Rights Group International - https://goo.gl/fWhcPD
 
28Sri Lanka Campaign, Ominous rise in attacks on Sri Lanka’s Christians -
 
https://www.srilankacampaign.org/ominous-rise-attacks-sri-lankas-christians/
 
9
 
දැඩි අප්‍රසොද මත පමම ්ඩකො පම් සොමොජි ප ක්ෂ ව, ඩකැන් ප්‍රි සොද් ,මැත්තො පමම
 
මස 15 ව, දි, ප ොටුව පපොලිසි විසින් අත් අඩකාවටවට ගන්,ො කදී. 29
 
පපොලිසි විසින් ආගමි ප්‍රචණ්ඩකත්ව , ප්‍රචණ්ඩකත්ව පිලි ඳ තග ජ, සහ ආගම් හො
 
සුළු ජ, වග ග පිලි ඳ ද්ප ශ සහගත් ප්‍ර ොශ ආදි ට එපරහිව ටුතතු ිනී මට එ පපොදු
 
වැඩකපිළිපවකක්ෂ අනුගම, ක ුතතු . මකතිපේ ඉදිිදපේ සමො,ොත්මතොව , ලසලි
 
සිද්ධොන්ත ටපත් එවැනි ්‍රි ො වක නිරත ව, සෑම අප ක්ෂටම ප ෞද්ධ භික්ෂුන් ඇතුළුව
 
මකති ඒ ො ොරව ්‍රි ොත්ම ක ුතතු ප . බ ාසිසිබේ වමකී වන්බන් මිසිදු
 
බවනසමින් බරාෙව තිමයන සී එනබේ ්‍රිනා් න මිමය ..
 
තවද සොමො,ොත්මතොව , සා සප ආරක්ෂෂො ිනී ම මකති ්‍රි ොත්ම ර,
 
ආ ත, සි සකටම පපොදුප පැවී ඇති ඉහකම වගකීමින. රජ විසින් ප්‍රසිද්ධිපේ ැප ීය
 
ඇති සාහිි ො ්‍රි ොවලිපේදී පම ඉතොම තීරෙොත්ම සොධ ක්ෂ ප . රට තුක සුළු
 
ජ, වග ග හො ආගමි ප ොටස් වකට එපරහිව ද්ප ශ සහගත ප්‍ර ොශ , ප්‍රචණ්ඩකත්ව හො
 
හිාස, පිලි ඳ තග ජ, සහ පව,ස්ප ොට සැකකීම් දිිනන් දිගටම සිදු ව, විටත් රජ
 
විසින් ඊට ිනසිදු ප්‍රතිචණොර ක්ෂ ප,ොදක්ෂවො සිීමම පහෝ ප,ොදැක්ෂ ො පස් ප,ොසක ො හිදමින්
 
ටුතතු ිනී ම සංහිඳිනාව යවසි ඳ සිනලු සානච්ඡා හුදු වචණන ාත්‍රන කක්ෂ
 
සී ා වූ නථාර්රවාදී බනාවන ප්‍රනා බලස හීගී නනු ඇර.
 
එ ැවින් පහත සඳහන් ්‍රිනා ර්ම නනමනන්න් මීති න තු ක නෙන බලස
 
සිසින් ශ්‍රී ලංනා බ ාසිසිබනන් ්ලාලා සින්න්බනමුඛ.
 
(1) 2016 ප,ොවැම් ග මස 15 ව, දි, සිදු ර, කද ජොති හො ආගම් අතර
 
ප්‍රචණ්ඩකත්ව අදීළුව, සුළු ද්ප ශ සහගත ප්‍ර ොශ සම් න්ධප න් වහොම
 
ඥානසාෙ හින්නන් අත් අඩකාවටවට ගත ුතතු . ඥො,සොර හිමි න්පේ පමම ්‍රි ොව
 
පිළි ඳව අවශය තරම් සි ු පතොරතුරු පපොදු මොධය තුක දක්ෂ,ට ඇත. එපස්ම පම්
 
ව, විටත් එම හිමි න් විසින් අු ත්ගම සිද්ධි ,ැවත ිනී මට ොම සම් න්ධප න්
 
2016 ජුනි මස ක ප්‍ර ොශ ට එපරහිව මකතිම ටුතතු ආරම්භ ීය ඇත.
 
(2) මඩක කපුව මාගකොරොමපේ විහොරොධිපති ් යවන්බේ ුළ ංමල හින්නන්
 
විසින් සිදු ක ජොති වොද පද,ම් රගත් හිාස, සහ මකති උ සකාඝ,
 
ිනී ම් වකට එපරහිව එම හිමි න් වහොම අත් අඩකාවටවට ගත ුතතු . එම
 
්‍රි ොවන් සඳහො ඉහත සප ො ඇති ීයඩිප ෝ දග ශ, ප්‍රමොෙවත් තරම් සොක්ෂෂ
 
සප යි.
 
(3) අප,ක්ෂ සි ු අන්තවොදී ්ඩකො ම් අත් අඩකාවටවට පග, ඔදීන්පේ
 
්‍රි ොවන් පිළි ඳව විමග ශ, පවත්වො මකති ්‍රි ොත්ම ක ුතතු .
 
 
 
29Colombo Telegraph, Police Arrests ‘Saviour Of The Sinhalese’ Who Threatened To Bomb Muslims -
 
https://www.colombotelegraph.com/index.php/police-arrests-saviour-of-the-sinhalese-who-threatened-to-
bomb-muslims/
 
10
 
(4) ඥො,සොර හිමි න් විසින් අු ත්ගම සිද්ධි ,ැවත සිදු ිනී ම සම් න්ධප න්
 
සිදු ක ප්‍ර ොශ සම් න්ධව ලසස්ලිම් දීන්සික සිදු ක පැමිිල සක
 
සම් න්ධප න් පග, ඇති මකතිම පි වර පිළි ඳව මහජ,තොව දැනුවත්
 
ක ුතතු .
 
(5) අ,ොගතපේදී ලිත් පමවන් ජ, වොග ින පහෝ ආගම් අතර ප්‍රචණ්ඩකත්ව
 
උසි ගැන්පව, ආ ොරපේ ප්‍ර ොශ හො සුළු ජොතීන්ට එපරහි තග ජ, ිනී ම්
 
සිදු ීයම වැකක්ෂීයමට පග, ඇති පි වර පිළි ඳව මහජ,තොව දැනුවත් ක
 
ුතතු . පමහිදී විපශ්ෂප න්ම පමවන් ්‍රි ො වකට ,ො ත්ව පද, පහෝ
 
ඒවොපේ නිරත ව, ප ෞද්ධ භික්ෂුන් සම් න්ධප න් ටුතතු රන්පන්
 
ප පස්ද න්, පිළි ඳව සහ එපස් භික්ෂුන්වහන්පස්කො එවැනි ්‍රි ො නිරත
 
ීයම වැකක්ෂීයමට ගන්, පි වර පිළි ඳව මහජ,තොව දැනුවත් ක ුතතු .
 
ඊට පේතුව ,ම් සමොජ තුක ප ෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්පස්කො ඔදී,ට හිමිව
 
ඇති ආගමි පගෞරව සහ වටි,ො ම පමවැනි ්‍රි ොවක නිරත ීයමට
 
උපප ෝගී ර ගැමකම ි
 

මෙම ප්‍රවෘත්තිය පූර්ණවශයෙන් පිළිනොගන්නේ නම් ඔබට පිළිතුරු පල කර ගැනීමේ අයිතිය තිබේ. ඔබේ අනන්‍යතාවය සමඟ ඔබට පිළිතුරුදීමට හැකිය.
ඊමේල් - editor@srilankamirror.com දුරකථන - +94 114 546 362

Top