පුවත්

යළි එන සංක්‍රමණිකයින්ට ගාල්ලේ මැහුම් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක්

Published

on

පසුගිය15දා ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය තානාපති කට්සුකී මහතා හා කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය ගරු මනූෂ නානායක්කාර මැතිතුමා එක්ව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මැහුම් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරන ලදී.

COVID-19 පැතිරීම හේතු කොටගෙන ආපසු මෙරටට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන්ගේ සමාජ ආර්ථික පුනර්ජීවනයට සහය වීම වෙනුවෙන් වන ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංක්‍රමණය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංවිධානය [International Organization for Migration (IOM)] විසින් ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන ලද මෙම මැහුම් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ආසන්න වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.7 ජපන් රජයේ ආධාර යටතේ විවෘත කරන ලදී.මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ ආපසු පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයින්ගේ අවධානම අවම කිරීම සහ කාන්තාවන් සහ තරුණයින් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් කුසලතා සංවර්ධනය දිරිමත් කිරීම තුළින් ඔවුන් සමාජීය වශයෙන් නැවත සමාජ ගත කිරීමට සහය වීමයි. මෙම මැහුම් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය රට පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන විවිධ ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් එකක් වනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයින්ට ඔවුන්‌ගේ සමාජ ආර්ථික කුසලතා සහ ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. මෙම මධ්‍යස්ථානයට අමතරව ශ්‍රී ලංකා‌වේ දිස්ත්‍රික්ක 09 ක නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමනිකයින් සහ සත්කාරක ප්‍රජාවන්ගේ ජීවනෝපාය නගා සිටුවීම සඳහා තවත් ව්‍යාපෘති 21ක් පිහිටුවනු ඇත.ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිහිටුවීමේ 70 වන සංවත්සරය මෙම වර්ෂයේදී සනිටුහන් කරයි. පසුගිය දශක හත තුළ ජපානය ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ජනතාව සවිබල ගැන්වීම ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකා‌වේ සාමය සහ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් දිවයින පුරා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දී ඇත. මෙම වසර තුළ පමණක් මේ වන විට ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 36.5 ක ආධාර ප්‍රදාන ක්ෂණික, මධ්‍ය හා දිගු කාලීන යනාදී කාල රාමු යටතේ ලබාදී ඇති අතර තවදුරටත් සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ධාරිතාව සහ ශක්‍යතා වැඩි දියුණු කරමින් හදිසි අවශ්‍යතා වලට විසදුම් ලබා දී ඇත.මෙම මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ අනාගත අවස්ථා පුළුල් කරන ප්‍රායෝගික වැඩ කිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට පහසුකම් සහ වැඩසටහන් සපයනු ඇතැයි ජපන් ජනතාව සහ ජපන් රජය අවංකවම බලාපොරොත්තු වන බව ජපන් තානාපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක දැක්වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ ආපසු පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයින්ගේ අවධානම අවම කිරීම සහ කාන්තාවන් සහ තරුණයින් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් කුසලතා සංවර්ධනය දිරිමත් කිරීම තුළින් ඔවුන් සමාජීය වශයෙන් නැවත සමාජ ගත කිරීමට සහය වීමයි. මෙම මැහුම් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය රට පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන විවිධ ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් එකක් වනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයින්ට ඔවුන්‌ගේ සමාජ ආර්ථික කුසලතා සහ ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. මෙම මධ්‍යස්ථානයට අමතරව ශ්‍රී ලංකා‌වේ දිස්ත්‍රික්ක 09 ක නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමනිකයින් සහ සත්කාරක ප්‍රජාවන්ගේ ජීවනෝපාය නගා සිටුවීම සඳහා තවත් ව්‍යාපෘති 21ක් පිහිටුවනු ඇත.ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිහිටුවීමේ 70 වන සංවත්සරය මෙම වර්ෂයේදී සනිටුහන් කරයි. පසුගිය දශක හත තුළ ජපානය ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ජනතාව සවිබල ගැන්වීම ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකා‌වේ සාමය සහ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් දිවයින පුරා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දී ඇත. මෙම වසර තුළ පමණක් මේ වන විට ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 36.5 ක ආධාර ප්‍රදාන ක්ෂණික, මධ්‍ය හා දිගු කාලීන යනාදී කාල රාමු යටතේ ලබාදී ඇති අතර තවදුරටත් සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ධාරිතාව සහ ශක්‍යතා වැඩි දියුණු කරමින් හදිසි අවශ්‍යතා වලට විසදුම් ලබා දී ඇත.මෙම මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ අනාගත අවස්ථා පුළුල් කරන ප්‍රායෝගික වැඩ කිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට පහසුකම් සහ වැඩසටහන් සපයනු ඇතැයි ජපන් ජනතාව සහ ජපන් රජය අවංකවම බලාපොරොත්තු වන බව ජපන් තානාපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක දැක්වේ.

මෙම මැහුම් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය රට පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන විවිධ ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් එකක් වනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයින්ට ඔවුන්‌ගේ සමාජ ආර්ථික කුසලතා සහ ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

මෙම මධ්‍යස්ථානයට අමතරව ශ්‍රී ලංකා‌වේ දිස්ත්‍රික්ක 09 ක නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමනිකයින් සහ සත්කාරක ප්‍රජාවන්ගේ ජීවනෝපාය නගා සිටුවීම සඳහා තවත් ව්‍යාපෘති 21ක් පිහිටුවනු ඇත.

ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිහිටුවීමේ 70 වන සංවත්සරය මෙම වර්ෂයේදී සනිටුහන් කරයි. පසුගිය දශක හත තුළ ජපානය ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ජනතාව සවිබල ගැන්වීම ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකා‌වේ සාමය සහ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් දිවයින පුරා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දී ඇත. මෙම වසර තුළ පමණක් මේ වන විට ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 36.5 ක ආධාර ප්‍රදාන ක්ෂණික, මධ්‍ය හා දිගු කාලීන යනාදී කාල රාමු යටතේ ලබාදී ඇති අතර තවදුරටත් සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ධාරිතාව සහ ශක්‍යතා වැඩි දියුණු කරමින් හදිසි අවශ්‍යතා වලට විසදුම් ලබා දී ඇත.මෙම මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ අනාගත අවස්ථා පුළුල් කරන ප්‍රායෝගික වැඩ කිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට පහසුකම් සහ වැඩසටහන් සපයනු ඇතැයි ජපන් ජනතාව සහ ජපන් රජය අවංකවම බලාපොරොත්තු වන බව ජපන් තානාපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක දැක්වේ.

පසුගිය15දා ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය තානාපති කට්සුකී මහතා හා කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය ගරු මනූෂ නානායක්කාර මැතිතුමා එක්ව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මැහුම් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරන ලදී.

COVID-19 පැතිරීම හේතු කොටගෙන ආපසු මෙරටට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන්ගේ සමාජ ආර්ථික පුනර්ජීවනයට සහය වීම වෙනුවෙන් වන ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංක්‍රමණය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංවිධානය [International Organization for Migration (IOM)] විසින් ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන ලද මෙම මැහුම් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ආසන්න වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.7 ජපන් රජයේ ආධාර යටතේ විවෘත කරන ලදී.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ ආපසු පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයින්ගේ අවධානම අවම කිරීම සහ කාන්තාවන් සහ තරුණයින් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් කුසලතා සංවර්ධනය දිරිමත් කිරීම තුළින් ඔවුන් සමාජීය වශයෙන් නැවත සමාජ ගත කිරීමට සහය වීමයි. මෙම මැහුම් සහ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය රට පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන විවිධ ව්‍යාපෘතීන්ගෙන් එකක් වනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයින්ට ඔවුන්‌ගේ සමාජ ආර්ථික කුසලතා සහ ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. මෙම මධ්‍යස්ථානයට අමතරව ශ්‍රී ලංකා‌වේ දිස්ත්‍රික්ක 09 ක නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමනිකයින් සහ සත්කාරක ප්‍රජාවන්ගේ ජීවනෝපාය නගා සිටුවීම සඳහා තවත් ව්‍යාපෘති 21ක් පිහිටුවනු ඇත.

ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිහිටුවීමේ 70 වන සංවත්සරය මෙම වර්ෂයේදී සනිටුහන් කරයි. පසුගිය දශක හත තුළ ජපානය ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ජනතාව සවිබල ගැන්වීම ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකා‌වේ සාමය සහ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් දිවයින පුරා පුළුල් සහයෝගයක් ලබා දී ඇත. මෙම වසර තුළ පමණක් මේ වන විට ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 36.5 ක ආධාර ප්‍රදාන ක්ෂණික, මධ්‍ය හා දිගු කාලීන යනාදී කාල රාමු යටතේ ලබාදී ඇති අතර තවදුරටත් සංවර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ධාරිතාව සහ ශක්‍යතා වැඩි දියුණු කරමින් හදිසි අවශ්‍යතා වලට විසදුම් ලබා දී ඇත.

මෙම මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ අනාගත අවස්ථා පුළුල් කරන ප්‍රායෝගික වැඩ කිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට පහසුකම් සහ වැඩසටහන් සපයනු ඇතැයි ජපන් ජනතාව සහ ජපන් රජය අවංකවම බලාපොරොත්තු වන බව ජපන් තානාපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක දැක්වේ.

Trending

Exit mobile version