පුවත්

“TIN අංකය ලබාගත් පමණින් බදු ගෙවන්න බැඳියාවක් නෑ”

Published

on

බදු හඳුනාගැනීමේ අංකයක් (TIN number) ලබා ගත් පමණින් යමෙකුට බදු ගෙවීම සඳහා බැඳියාවක් ඇති නොවන බවත්, වාර්ෂික බදු නිදහස් කිරීමේ සීමාව වන රුපියල් මිලියන 1.2ට වඩා වැඩි ආදායමක් ලබන වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුද්ගලයින් පමණක් බදු ගෙවීම සඳහා වගකීමෙන් බැඳෙන බවත් මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. 

කෙසේ නමුත්, පෙබරවාරි මස 01 වැනිදා සිට ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී, ගොඩනැගිලි සැලසුම් සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා සිටින විටදී, රථ වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීමේදී, බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීමේදී සහ ඉඩමේ අයිතිය ලියාපදිංචි කිරීමේදී බදු හඳුනාගැනීමේ අංකය ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව පවසා ඇත්තේ 2024 ජනවාරි 01 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එදිනට හෝ එදිනට පසු වයස අවු. 18 සම්පූර්ණ වන පුද්ගලයන් වයස අවු. 18 සම්පූර්ණ වූ පසු, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී, බදු ගෙවන්නා හඳුනාගැනීමේ අංකයක් (TIN) ලබා ගැනීම අනිවාර්යය බවයි.

තවද, තක්සේරු වර්ෂයක් (එක් වර්ෂයක අප්‍රේල් 01 දින සිට ඊළඟ වර්ෂයේ මාර්තු 31 දින දක්වා) සඳහා යම් තැනැත්තෙකු රු. 1,200,000ට වැඩි ආදායම් බද්ද සඳහාද ලියාපදිංචි විය යුතු බවත්, මේ සඳහන් කර ඇති අයුරින් ලියාපදිංචි නොවන තැනැත්තන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලියාපදිංචි කරවීමට කටයුතු කරනු ලබන බවත්, රු. 50,000 නොඉක්මවන දණ්ඩනයකටද යටත් විය යුතු බවත්, එහි වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

මීට අදාල නිවේදනය මෙතනින් :

Trending

Exit mobile version