ඡායාරූප සටහන

Mirror – Good Vibes With Meesha

Published

on

වර්තමානයේ අපි දකින සුලබ විලාසිතා ඡායාරූප කලාවෙන් ඔබ්බට යමක් එකතු කිරීම ශ්‍රී ලංකා මිරර් හා මීෂා ගුණවර්ධන ගේ බලාපොරොත්තුවයි.

මේ “Mirror – Good Vibes With Meesha” එම ගවේෂණාත්මක ඡායාරූප ශිල්පයේ, පළමු දිගහැරුමයි.

ඇදුම් ආයිත්තම් නිර්මාණය ශිල්පයේ, නිරෑපණ ශිල්පයේ, වේශනිරූපණ ශිල්පයේ සහ ආලෝක කරණයේ වෙනස් අව්‍යාජ පුළුල් පැතිකඩකට ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය කිරීමට මේ ඉඩ වෙන්වෙයි.

Cast – Sandali Munasinghe
Clicks – Meesha Gunawardana 
Makeup – Pushpika Nilushi
Costume- Boutique Arin

Trending

Exit mobile version