ව්‍යාපාර

සීනි වලට උපරිම මිලක්

Published

on

සීනි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ඇසුරුම් නොකළ සිදු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 275ක් වන අතර ඇසුරුම් නොකළ දුඹුරු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 330ක් බවද පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කරයි. 

ඇසුරුම් කළ සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 295ක් වන අතර ඇසුුරුම් කළ දුඹුරු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 350ක් බවද එම අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

Trending

Exit mobile version