පුවත්

උ/පෙළ කාලසටහන මෙන්න! 

Published

on

2023 උසස් පෙළ විභාගය  2024 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 04 වනදා සිට ජනවාරි 31 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව උසස් පෙළ විභාගයේ කාලසටහන විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

එම කාලසටහන පහතින් දැක්වේ.

Trending

Exit mobile version