පුවත්

සමනලවැව මතුපිට පාවෙන සූර්ය බලාගාරයක්

Published

on

සමනලවැව ජලාශය මතුපිට පාවෙන සූර්ය බලාගාරයක් ඉදි කිරීම සඳහා වූ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

සීමිත ඉඩ සහිත රටවල් සඳහා ජලාශ මතුපිට පාවෙන සූර්ය බලාගාර ඉදිකිරීම මගින් සූර්ය බලශක්තිය උත්පාදනය කිරීම වඩා සුදුසු විකල්පයක් වශයෙන් පිළිගනු ලැබේ.

ඒ අනුව ලංකා විදුලිබල විදුලි බල මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය යටතේ පවතින ජලාශ මතුපිට සූර්ය බලශක්ති ජනන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට මනා විභවයක් පවතින බවට හඳුනාගෙන ඇති අතර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යටතේ පවතින සමනලවැව ජලාශයේ දළ වශයෙන් හෙක්ටයාර 100ක ජල මතුපිට අවකාශය මෙගාවොට් 150-200 පමණ පාවෙන සූර්ය ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා යොදා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව තහවුරු වී තිබේ.

අදාළ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස, ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ව්‍යාපෘති යෝජකයින්‌ගෙන් යෝජනා කැඳවීමට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කල යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

Trending

Exit mobile version