පුවත්

2023 අයවැය හිඟය 7.9%ක්

Published

on

අයවැය හිඟය රුපියල් බිලියන 2,404ක් ලෙස දැක්වෙන අතර එය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 7.9කි.

2023 අයවැය මගින් රජය අපේක්ෂා කරන සමස්ත ආදායම රුපියල් බිලියන 3,415ක් වන අතර සමස්ත වියදම රුපියල් බිලියන 5,819කි.

2021 වසරේ අයවැය හිඟය දැක්වුණේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 11.6ක් ලෙසය.

Trending

Exit mobile version