පුවත්

2023 සියලු අනුමත ගෙවීම් වලට මුදල් නිකුත් කරයි

Published

on

2023 අයවැයට සමගාමීව 2023 දෙසැම්බර් 15 දක්වා සියලුම රජයේ අනුමත ගෙවීම් සඳහා භාණ්ඩාගාරය අරමුදල් නිකුත් කර ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

වසර 25 කට පසු සියලු ගෙවීම් අදාළ මූල්‍ය වර්ෂයේදීම පියවූ පළමු අවස්ථාව මෙය බවත්, 2023 දෙසැම්බර් 19 දක්වා විශ්‍රාම යන නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම පාරිතෝෂිත දීමනා සඳහා හිඟ මුදල් ද නියමිත වෙලාවට ලබා දීම ද භාණ්ඩාගාරය සහතික කර ඇති බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

Trending

Exit mobile version