පුවත්

ඉටුකම වෙබ් අඩවිය වසා දමයි

Published

on

කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තව පැවති කාලයේ ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමට හා අරමුදල් රැස්කිරීම සඳහා භාවිතා කළ itukama.lk වෙබ් අඩවිය තව දුරටත් පවත්වා ගෙන නොයාමට ජනාධිපති කාර්යාලය තීරණය කර තිබේ.

කොවිඩ් රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමෙන් පසුව එම වෙබ් අරමුදලට බැර වූ මුදල් පිළිබඳ විස්තර වාර්තාව වෙබ් අඩවියේ මුල් පිටුවේ සටහන් කරමින් 2022. 10. 28 වැනිදා සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි එම වෙබ් අඩවියෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය නිම කරනු ලැබීය. 

ඊට අදාළව පළ කරන ලද දැන්වීම් හා මුදල් පිළිබඳ විස්තරයක් පමණක් මේ වන විට එම වෙබ් අඩවිය මඟින් ප්‍රචාරය වේ.

ඒ අනුව එම වෙබ් අඩවිය හරහා එකතු කරගත් රුපියල් මිලියන 218 කට වැඩි මුදලක් (218,712,623.79)ජනාධිපති අරමුදලට ලබාදී තිබේ.

එම වෙබ් අඩවිය හරහා ආධාර, ප්‍රධාන හා ඒවායේ පොලියක් ලෙස රුපියල් 2,216,282,880.35 මුදලක් රැස්කරගෙන තිබේ.

මේ වන විට මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකරන බැවින් එම වෙබ් අඩවි නාමය වෙනත් පාර්ශවයන් වෙතින් ලබා ගෙන අවභාවිතා කිරීමට හැකියාවක් ඇත. 

එබැවින් ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙස ජනාධිපති කාර්යාලය සියළු ජනතාවට දැනුම් දී සිටී.

Trending

Exit mobile version