පුවත්

උඩරට දුම්රිය ධාවනයට බාධා

Published

on

උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී ඇතැයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේය.

ඉහළ කෝට්ටේ සහ බලන අතර දුම්රිය මාර්ගය හරහා ගසක් කඩා වැටීමෙන් මෙලෙස දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල වී ඇත.

Trending

Exit mobile version