පුවත්

මීළඟ නැකත : වැඩ ඇල්ලීම්, ගනු­දෙනු කිරීම් හා ආහාර අනු­භ­වය

Published

on

අප්‍රේල් මස 14 වැනි සිකු­රාදා අප­ර­ භාග 5.05 ට විචිත්‍ර වර්ණ වස්ත්‍රා­භ­ර­ණ­යෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගනු­දෙනු කොට ආහාර අනු­භව කිරීම මැනවි.

Trending

Exit mobile version