පුවත්

වැට් බදු පනත සම්මතයි

Published

on

වැට් බදු පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 45කින් අද (11) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත විය.

ඊට පක්ෂව ඡන්ද100 ක් ලැබුණ අතර, ඊට විරුද්ධව ඡන්ද 55 ක් ලැබුණි.

මීට කලින්, වැට් බදු පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනි වර කියවීමද වැඩි ඡන්ද 57 කින් සම්මත විය.

Trending

Exit mobile version