පුවත්

සෑම ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකුටම සාම විනිසුරුවරයෙකුගේ බලතල

Published

on

අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකම ස්ථිර හා සක්‍රීය සේවයේ නියුතු සෑම පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරියෙකුම නිල බලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෙකු විය යුතු යැයි එහි දැක්වේ.

Trending

Exit mobile version