පුවත්

මහ බැංකුවෙන් මහ ජනතාවට දැනුම් දීමක්

Published

on

පිරමීඩ යෝජනා ක්‍රමවලට සහභාගිවීමට දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ජනතාව වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කර සිටී.

එම නිවේදනය පහතින්,

Trending

Exit mobile version