පුවත්

සීනි පාලන මිල ඉවතට

Published

on

සීනි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර තිබූ ගැසට් නිවේදනය, නව ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අහෝසි කර තිබේ.

සුදු සීනි පැකට් නොකළ කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රු. 275ක් සහ පැකට් කළ කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රු. 295ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පසුගිය 03දා වැනිදා මුල් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබුණි.

එසේම දුඹුරු සීනි පැකට් නොකළ කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රු. 330ක් සහ පැකට් කළ කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රු. 350ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිබුණි.

නව ගැසට් නිවේදනය මගින් එම මිල ගණන් ඉවත් කර ඇත.

සබැඳි පුවත් :

සීනි වලට උපරිම මිලක්

Trending

Exit mobile version