පුවත්

චීනය එක්ක අළුත් අවබෝධතා ගිවිසුමක්

Published

on

මහජන චීන සමුහාණ්ඩුවේ ජාතික සංවර්ධන හා ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව හා ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය අතර නිෂ්පාදන ධාරිතාවය හා ආයෝජන සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට දෙපාර්ශවය අතර එකඟතාව පළ වී ඇත.

ඒ අනුව එකී අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම පිණිස ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Trending

Exit mobile version