පුවත්

පක්ෂ නායකයෝ 20ත් රැස්වෙති

Published

on

පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් ලබන 20 දා පැවැත්විමට නියමිතව ති‌බේ. ඉදිරි සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට මෙම පක්ෂ නායක රැස්වීම කැඳවා තිබේ

මීළග පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම ලබන 25 දා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

Trending

Exit mobile version