පුවත්

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ලම්ප්රයිස් වික්ක බව පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් පිළිගනියි

Published

on

පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් (Perera And Sons) හි ප්‍රධාන ශාඛාවෙන් ලබාගෙන පරික්ෂාවට ලක්කරන ලද ලම්ප්රයිස් (Lamprais) තොගයක් මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු බවට තීන්දුවීමෙන් පසු වරද පිළිගත් එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් 9දෙනෙකුට රුපියල් 180,000 ක දඩයක් නියම කිරීමට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තීන්දු කළේය.

ගොතටුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය විසින් පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් (Perera And Sons) වෙතින් අදාළ ලම්ප්රයිස් (Lamprais) ලබාගෙන බොරැල්ල වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයට පරික්ෂා කිරීමට බාරදීමෙන් පසුව බොරැල්ල වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනය විසින් ඒවා තුළ බැක්ටීරියානුවේදීව දූහනය වී ඇති බව තහවුරු කර තිබිණි.

ඊට අදාළ පරීක්ෂණ වාර්තාව බොරැල්ල වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ රස පරීක්ෂකවරයි විසින් ලබාදී තිබිණි.

 පසුව ගොතටුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය විසින් පෙරේරා ඇන්ඩ් සන්ස් (Perera And Sons) ආයතනයට හා එහි අධ්‍යක්ෂවරුන් නමදෙනෙකුට එරෙහිව එක් අධ්‍යක්ෂවරයකුට චෝදනා දෙකබැගින් ගොනුකරමින් මේ නඩුව පවරා තිබිණි.

Trending

Exit mobile version