පුවත්

රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය ශක්තිමත් කරන්න ගිවිසුම් අත්සන් කරයි

Published

on

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය හා ලෝක බැංකුව, යුරෝපා සංගමය (EU) සහ ප්‍රංශයේ Agence Française de Développement (AFD) ඒජන්සිය මූල්‍ය ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.

Trending

Exit mobile version