පුවත්

උ/පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණ 27දා සිට

Published

on

2023 අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ලිඛිත පරීක්‍ෂණයට පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන්ට, සෞන්දර්ය සහ තාක්‍ෂණවේදය විෂයන්වලට අදාල ප්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණ මේ මස 27 වැනිදා සිට ජූලි මස 31 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි.

ඒ අනුව සෞන්දර්ය විෂයයන් වන දේශීය නැටුම්, භරත නැටුම් සහ පෙරදිග සංගීතය සඳහා ප්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණ මේ මස 27දා – ජූලි මස 06දා දක්වා පැවැත්වේ.

එමෙන්ම ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදයට අදාල ප්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණ ජූලි 12දා – ජූලි 21දා දක්වා ද, ජෛව පද්ධති තාක්‍ෂණවේදය ප්‍රායෝගික පරීක්‍ෂණ ජූලි 29දා – ජූලි 31දා දක්වා ද, පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි දුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Trending

Exit mobile version