පුවත්

ඔන්ලයින් පනත සංශෝධනය කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය

Published

on

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත සංශෝධන කිරීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඊට අදාළ යෝජනාව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති අතර ඒ අනුව ඊට අදාළ නත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමට පනත් කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් දීම සඳහා මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.

Trending

Exit mobile version