පුවත්

නෙදර්ලන්තයේ සහයෙන් උතුරේ සෞඛ්‍ය සේවා ශක්තිමත් කරන්න යයි

Published

on

නෙදර්ලන්තයේ මූල්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ උතුරු පළාතේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම ශක්තිමත් කිරීමේ ගිවිසුමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

උතුරු පළාතේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම ශක්තිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය” සඳහා වන ව්‍යාපෘති පිරිවැයෙන් 75%ක් මූල්‍යයනය කිරීම සඳහා යූරෝ මිලියන 45ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීම පිණිස නෙදර්ලන්තයේ ING Bank N.V. සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ තිබේ.  ඉතිරි 25%ක ව්‍යාපෘති පිරිවැය නෙදර්ලන්ත රජයේ Invest International Public Programmes B.V. මඟින් ප්‍රදානයක් වශයෙන් මූල්‍යයනය කරනු ලබයි. මේ වන විට ව්‍යාපෘතියෙහි භෞතික ප්‍රගතිය 92%ක් පමණ වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ණය මුදල 10%කින් පමණ අඩු කර ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබා දෙනු ලබන ප්‍රදානය 35% දක්වා ඉහළ නැංවීමට නෙදර්ලන්ත රජය විසින් තීරණය කර ඇත.

ඒ සඳහා අදාළ සංශෝධන ඇතුළත් කරමින් නෙදර්ලන්ත රජයේ Invest International Public Programs B.V. සහ නෙදර්ලන්තයේ ING Bank N.V. සමඟ එකඟතා ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුව ඇත.

ඒ අනුව, එකී ගිවිසුමට එළඹීම පිණිස මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Trending

Exit mobile version