පුවත්

විෂ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය වැළැක්වීමට ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක්

Published

on

විෂ මත්ද්‍රව්‍ය හා අන්තරායකර ඖෂධ ප්‍රචලිත කිරීම හා භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා සුදුසු ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ග හඳුනා ගැනීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක් පිහිටුවීම ට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා, අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමා හා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාවකට මෙසේ අනුමැතිය ලැබි ඇත.

Trending

Exit mobile version